Sverige, svenskarna och Islam
Sverige, svenskarna och islam.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

5.1.2. Attitydmätning i relation till kunskapsintag

Diagram 1 anger antalet positiva och negativa enligt attitydskalans resultat i förhållande till var de tillfrågade först och främst ansåg sig ha erhållit sin kunskap om Islam. Alternativet dagspress har bortfallit då ingen valt detta alternativ. Diagram 2 visar andelen positiva och negativa jämfört med hur mycket intervjupersonen tittar på TV i genomsnitt per dag.

Diagram 1
Attitydmätning i relation till var IP främst erhållit sina kunskaper om Islam.

diagram 1

Diagram 2
Attitydmätning i relation till de intervjuades TV vanor.

diagram 2

5.1.2. Slutsats

Resultatet visar tydligt att den största andelen negativa främst erhållit sin kunskap om Islam och muslimer genom kvällspress och genom TV och radio. De flesta positiva har erhållit sin kunskap främst genom utbildning och bekanta eller på resor. Det är även en större andel positiva bland de som ser på TV 1 timma eller mindre per dag. Detta stärker vår hypotes att medias bild av Islam är ensidig och otillräcklig och att detta skapar en negativ syn på Islam och att de som erhållit sin information genom bekanta , på resor eller genom utbildning har en betydligt mer positiv inställning till religionen. Gammavärdet för diagram 1 blev 0,56.

föregående dokument tillbaka till innehåll nästa dokument

Copyright 1998 by Stargirl Organization
orak@home.se

tillbaka till startsidan